ข้อมูลแหล่งศิลปกรรมจำแนกตามประเภท
รหัสประเภท ประเภท จำนวนแหล่ง ร้อยละ
1 วัด 1,331 39.6
2 อาคาร 271 8.1
3 สถาน 510 15
4 อนุสรณ์ 320 9.5
5 อนุสาวรีย์ 15 0.4
6 ชุมชนโบราณ 229 6.8
7 เมืองโบราณ 49 1.5
8 โบราณสถาน 207 6.2
9 พิพิธภัณฑ์ 4 0.1
10 เตาเผาโบราณ 10 0.3
11 หลักเมือง 9 0.3
12 สถาปัตยกรรม 36 1.1
13 โบราณวัตถุ 64 1.8
14 วัดร้าง 39 1.2
15 ศาสนสถาน 272 8.1
16 ย่านชุมชนเก่า 0 0
รวม 3,366 100
ข้อมูลแหล่งศิลปกรรมจำแนกภาค
รหัสประเภท ภาค จำนวนแหล่ง ร้อยละ
1 ภาคเหนือ 459 13.7
2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,137 33.8
3 ภาคกลาง/ภาคตะวันออก 1,249 37.2
4 ภาคใต้ 516 15.3
รวม 3,361 100
ข้อมูลแหล่งศิลปกรรมจำแนกตามประเภท
รหัสประเภท ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง/ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม
1 226 377 564 164 1,331
2 5 84 80 102 271
3 31 320 67 87 505
4 5 102 170 43 320
5 1 0 7 7 15
6 86 68 46 29 229
7 17 8 11 13 49
8 17 75 106 9 207
9 1 0 3 0 4
10 5 2 3 0 10
11 0 1 2 6 9
12 6 3 14 13 36
13 0 58 2 4 64
14 23 3 5 8 39
15 36 36 169 31 272
16 0 0 0 0 0
รวม 1,137 1,249 516 2,902