ข่าวสารและกิจกรรม

บทความองค์ความรู้

  • ฐานข้อมูลต้นยางนา
  • ชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม
  • สิ่งแวดล้อมมลทัศน์
  • พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 2559
  • ประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ริเริ่มจัดทำโครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม (เดิมชื่อ โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากกิจกรรมอุตสาหกรรม)มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำพื้นที่กันชนอุตสาหกรรม(industrial buffer zone) ประเภทพื้นที่สีเขียว บริเวณเขตรอยต่อของพื้นที่ชุมชนกับพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง โดย

Read More
โครงการจัดทำแผนและผังการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์เมืองหัวหิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ รับทราบ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์และมีข้อสังเกตุให้ “เลือกดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ ในพื้นที่พิเศษเป็นพื้นที่นำร่อง อาทิ เกาะรัตนโกสินทร์ เมืองเก่า แหล่งโบราณสถาน และให้ดำเนินการในเชิงพื้นที่ เช่น ภูมิทัศน์เมือง ภูมิทัศน์เมืองชายฝั่งทะเล ภูมิทัศน์ชนบท เป็นต้น” 
    
Read More

โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
krabi14

 

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พค.2559

 

กฎกระทรวง/ประกาศกระทรวง สถานะภาพการดำเนินการ
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ให้พื้นที่บริเวณป่าดูนลำพัน บ้านนาเชือก หมู่ที่ 1 ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บังคับใช้แล้ว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 59 ก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2539)
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2558 บังคับใช้แล้ว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 219 ง วันที่ 15 กันยายน 2558)
3. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง และตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2558

บังคับใช้แล้ว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 58 ง วันที่ 16 มีนาคม 2558)

ข้อมูลต้นยางต้นขี้เหล็กในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

4. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และ ตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2558 บังคับใช้แล้ว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 91 ง วันที่ 30 พฤษภาคม 2557)
5. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรี่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอหัวหิน และอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553

บังคับใช้แล้ว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 92 ง วันที่ 30 กรกฎาคม 2553)

ได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกไปอีก 1 ปี (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 175 ง วันที่ 28 กรกฎาคม 2558)

ได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกไปอีก 2 ปี(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 167 ง วันที่ 28 กรกฎาคม 2559) New!!!!!

6. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรี่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2553

บังคับใช้แล้ว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 92 ง วันที่ 30 กรกฎาคม 2553)

ได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกไปอีก 1 ปี (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 175 ง วันที่ 28 กรกฎาคม 2558)

ได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกไปอีก 2 ปี(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 167 ง วันที่ 28 กรกฎาคม 2559) New!!!!!

7. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรี่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553

บังคับใช้แล้ว (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 92 ง วันที่ 30 กรกฎาคม 2553)

ได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกไปอีก 1 ปี (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 175 ง วันที่ 28 กรกฎาคม 2558)

ได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกไปอีก 2 ปี(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 167 ง วันที่ 28 กรกฎาคม 2559) New!!!!!

8. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะลันตา อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 บังคับใช้แล้ว 31 มีนาคม 2559 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 76 ง วันที่ 31 มีนาคม 2559)
9. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 บังคับใช้แล้ว 31 มีนาคม 2559 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 76 ง วันที่ 31 มีนาคม 2559)
10. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ตำบลทรงคนอง ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางยอ ตำบลบางกะเจ้า และตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
11. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว และตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
12. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ตำบลบางแก้ว ตำบลบางจะเกร็ง ตำบลแหลมใหญ่ และตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
13. ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณา
14. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณา
15. กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่บึงบอระเพ็ด อำเภอเมือง อำเภอชุมแสง และอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อยู่ระหว่างเสนอจังหวัดนครสวรรค์พิจารณา

16. ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง ในท้องที่ตำบลบางปะกง ตำบลท่าข้าม ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และท้องที่ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณา

 หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้จาก ราชกิจจานุเบกษา

Read More

                    พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม คือ พื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กำหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.๒๕๓๕ โดยเป็นกลไกทางกฎหมายที่สามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการยับยั้งการดำเนินการหรือส่งเสริมการดำเนินการใดๆ อันเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งเจตนารมณ์ของการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน อนุรักษ์ บำรุง รักษา และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมดุลตามธรรมชาติ รวมทั้งคงความสมบูรณ์เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นยังสามารถใช้จัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และเป็นมาตรการเสริมให้กฎหมายอื่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Read More

บอกเล่าข่าวฝาก

Applications สชพ.

                          

 

ที่ตั้งสำนักงาน

world-map

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 02 265 6567